د فابریکې سفر

د فابریکې بیرونی

yrtytr

tgreytr

د پروسس ورکشاپ

jghkut

iutyuy

factory (6)

ytuiyu

utyiuy

hjgituy

uytiuyo

factory (4)

iutuy

utyiuyoi

truytuy

gfhjytiu

د مولډ تولیدي ورکشاپ

utyiu

truyy

factory (9)

factory (5)

ytruytr

د انجیکشن ورکشاپ

factory (2)

factory (1)

factory (7)